Der vil komme væsentligt færre ulykker på strækningen mellem Hillerød og Allerød, hvis den bygges om til motorvej, beskriver VVM-redegørelse. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Der vil komme væsentligt færre ulykker på strækningen mellem Hillerød og Allerød, hvis den bygges om til motorvej, beskriver VVM-redegørelse. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

VVM: Motorvej vil spare bilister seks minutter i myldretiden

Tidsbesparelse på seks minutter i myldretid og færre ulykker hvis motortrafikvej bygges om til motorvej til Hillerød

trafik Bilisterne vil opleve betydelige lavere rejsetid, hvis Hillerødmotorvejens forlængelse bygges om til en firsporet motorvej, oplyser Vejdirektoratet i den VVM-redeøgrelse, som snart offentliggøres.

"I gennemsnit kan man spare 3 minutter for hver tur mellem Hillerød og Allerød. I myldretiden er besparelsen endnu større. Her vil en tur være 6 minutter kortere," står der i pjecen om VVM-redegørelsen.

Tidsbesparelserne fremkommer dels på grund af, at trafikanterne på en motorvej må køre 110 km/t mod i dag 90 km/t på motortrafikvejen. Desuden vil der jo være plads til flere trafikanter på strækningen, står der i pjecen.

Færre ulykker

Trafiksikkerheden bliver også "markant forbedret" ved udvidelse til motorvej, står der i VVM-redegørelsen:

"De alvorligste ulykker på strækningen i dag sker typisk i form af frontalkollisioner eller ulykker i forbindelse med vending. Ved udvidelse til motorvej vil denne type af ulykker ikke forekomme," står der.

Med en ombygning af strækningen til motorvej vil der kunne forventes omtrent en halvering af de registrerede personskadeulykker og personskader, beskriver redegørelsen.

Er forberedt til motorvej

Den eksisterende motortrafikvej er en såkaldt 2+1-vej mellem Allerød og Herredsvejen ved Hillerød C, og en 2-sporet vej fra Herredsvejen til Isterødvejen. Hastigheden er skiltet til 90 km/t. Nord for Isterødvejen mod Helsinge (uden for projektstrækningen) er rute 267 en kommunevej.

Den eksisterende motortrafikvej er forberedt til udvidelse til motorvej. På strækningen mellem Allerød og Herredsvejen er de større broer forberedt for en udvidelse til motorvej. På strækningen fra Herredsvejen og frem til Isterødvejen er vejen ikke i samme omfang forberedt til en udvidelse.

Vejdirektoratets VVM-rapport udgør en forundersøgelse til en udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse til firesporet motorvej fra Allerød til Isterødvejen.

Den måske kommende motorvej etableres som en 4-sporet motorvej med 110 km/t. Den eksisterende vej bibeholdes som den ene fremtidige vejside, og udvidelsen til motorvej sker hovedsageligt på den østlige side, hvor der er plads under de eksisterende broer.

Den fremtidige motorvej vil være forberedt til en eventuel senere udvidelse til en 6-sporet motorvej (ind mod midterrabatten) frem til Herredvejen, uden at skulle ombygge broerne for de overførte veje, står der i VVM-redegørelsen.

Bro udskiftes

Broen ved Roskildevej udvides for at skabe en bedre trafikafvikling på Roskildevej til/fra motorvejen, og bro-en ved Herredsvejen udskiftes. Ved Hillerød S er der store trafikale problemer for trafikken til/fra et større erhvervsområde, hvor NOVO bl.a. er placeret. Anlægget ændres, så trafikken vil kunne afvikles optimalt.

Der etableres parallelspor på strækningen mellem Hillerød Ø og Hillerød S - parallelspor som vil løse de trafikale udfordringer her. Der forudsættes etableret tre samkørselspladser.

Etablering af motorvejen vil kunne ske uden større gener for trafikafviklingen i anlægsperioden på cirka fire år.

Tilslutningsanlæg

Der er i dag fem tilslutningsanlæg på strækningen med ramper, der leder trafikken til/fra de lokale veje. Der etableres ikke nye tilslutningsanlæg på strækningen.

Ramperne i tilslutningsanlæggene bliver generelt ikke ændret. Dog skal enkelte ramper flyttes lidt for at give plads til motorvejen og tilslutningen til den skærende vej.

Ændringer på Roskildevej

Der er i dag problemer med at afvikle trafikken i tilslutningsanlægget i Hillerød Ø ved Roskildevej. Samtidig viser kapacitetsberegningerne, at der er fremtiden med bl.a. et nyt sygehus vil komme mere trafik. Derfor udvides broen med 8 m for at skabe plads til svingbaner med mere kapacitet. Med udvidelsen vil trafikken kunne afvikles uden væsentlige problemer.

Udklip fra pjece om VVM_redegørelsen

Udklip fra pjece om VVM_redegørelsen

For at adskille bil- og cykeltrafikken etableres en ny dobbeltrettet cykelsti, som føres over motorvejen på en ny stibro lige syd for vejbroen. Den dobbeltrettede cykelsti tilpasses eksisterende stiunderføring ved Overdrevsvejen. Den endelige placering mod vest er ikke fastlagt, men vil blive endeligt fastlagt i en senere fase.

Peder Oxes Alle

Ved Peder Oxes Allé i Hillerød S forbinder tilslutningsanlægget primært erhvervsområdet ved Trollesminde i Hillerød med motorvejen. Der opføres en ny "tvillingebro" øst for den nuværende bro til den nye motorvejsside,står der i VVM-redegørelsen.

Ved rundkørslen ved ramperne og Peder Oxes Allé, er der i dag store kapacitetsmæssige problemer, som giver kø ned ad rampen på motorvejen og på Peder Oxes Allé / Egespurs Allé. Her skal der etableres et signalreguleret kryds, som vil kunne forbedre trafikafviklingen, står der i redegørelsen.

Ved Herredsvejen i Hillerød C skal broen erstattes af en ny og bredere, som placeres samme sted. Og ved Isterødvejen i Hilelrød vest er der i dag ikke forbindelse mellem motorvejen og den vestlige del af Isterødvejen, men kun til/fra øst. Dette afstedkommer en uhensigtsmæssig trafikafvikling på øvrige dele af det omkringliggende vejnet. I projektet indgår derfor ny tilkørselsrampe fra vest mod syd og en forbindelse fra eksisterende frakørselsrampe fra syd mod vest i et nyt signalreguleret kryds på Isterødvejen øst for motorvejen.

Læs mere online

VVM-undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort for borgerne, men kommer snart på www.vvm-hillerod.dk. Her kan man snart finde detaljerede kort med bl.a. støjudbredelsen fra motorvejen, de undersøgte miljøforhold, arealbehov og trafikale konsekvenser.

Høringsperioden, hvor alle kan komme med bemærkninger og kommentar til den kommende motorvej, løber fra 1. oktober til 1. december 2018.

En udbygning af motortrafikvejen til motorvej på den nævnte strækning vil ifølge VVM-undersøgelsen koste 872 mio. kroner i anlægsudgifter. Samfundsøkonomisk vurderes det, at projektet har en intern rente - en indikator for, om det er rentabelt at bygge - på 12 procent, hvilket dermed er langt over de fire procent, man bruger som tommelfingerregel for rentabilitet.

Hvis Folketinget beslutter at gennemføre projektet, følger 1-2 år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation efterfulgt af et anlægsarbejde på ca. fire år.

Publiceret 26 September 2018 11:16