Politikerne i byrådet skal forhandle budgettet for 2019-2022 på plads i efteråret. Arkivfoto: Mdt

Politikerne i byrådet skal forhandle budgettet for 2019-2022 på plads i efteråret. Arkivfoto: Mdt

Kom med din mening: Nu skal økonomien forhandles på plads

Budget med spareforslag og nye tiltag er i høring frem til 13. august

Af
Mette Dolmer Thygesen

økonomi Nedskæringer på biblioteket, færre medarbejdere i Sundhedsplejen, mindre forberedelsestid til lærerne eller mindre vedligeholdelse af vejene.

Spareforslagene er mange i det budgetmateriale, som frem til 13. august er i høring blandt borgerne i Hillerød Kommune.

De forskellige politiske udvalg har haft både spare- og udvidelsesforslag til behandling og har altså sendt listerne videre til høring, inden byrådet skal træffe den endelige beslutning om budgettets sammensætning til efteråret.

Hvert udvalg har skullet finde spareforslag på 1,5 procent af deres område, og det svarer til, at forvaltningen og politikerne har fundet mulige besparelser for omkring 33-34 millioner kroner om året de næste fire år. Hvordan det endelig budget kommer til at se ud, ligger dog ikke helt klart, før rammerne fra staten meldes ud.

Læs hele budgetmaterialet på kommunens hjemmeside hillerod.dk.

Høringssvar skal mailes til HR@hillerod.dk senest 13. august. Når fristen er udløbet, bliver materialet samlet og gjort klar til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af Budget 2019-2022 29. august.

Hillerød Posten bringer her et uddrag af de mange forslag til budgettet.

Forslag til besparelser i 2019:

- Indkøb: - 1,2 mio. kr.

- Frederiksborg Brand og Redning: - 152.000 kr.

- Udgifter til tjenestekørsel: - 650.000 kr.

- En analyse af forvaltningen peger på mulige besparelser på fx mødekultur/organisering/kommunikation: - 2,5 mio. kr.

- Mindre vedligehold af udearealer: - 50.000 kr.

- Mindre vedligehold af belægninger på veje: - 450.000 kr.

- Ungdommens uddannelsesvejledning: - 38.000 kr.

- Fysioterapi til døende: -125.000 kr.

- Reduktion i plejecentrenes budgetter : -2.661.000 kr.

- Fjernelse af ekstra midler til små institutioner: - 432.000 kr.

- Afskaffe den udvidede åbningstid i institutioner: -194.000 kr.

- Mindre normering i institutioner: -2.445.000 kr.

- En skoleanalyse peger på forskellige besparelsesmuligheder, fx fleksibel klasse- og holddannelse på tværs af skoler

- Reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget: -253.000 kr.

- Reduktion af undervisningsmidler 0.-9.klasse: -797.000 kr.

- Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR): - 150.000 kr.

- Personalereduktion i Sundhedsplejen : - 115.000 kr.

- Personale- og aktivitetsreduktion i Børnehuset Buen: 200.000 kr.

- Tandplejen – reduktion i lønbudget : -300.000 kr.

- Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget: -349. 000 kr.

- Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret : - 305.000 kr.

Læs flere spareforslag på hillerod.dk

Ønsker om udvidelser i 2019:

- Tilkøb af ekstern rådgiver ifm., at Hillerød Kommunes forsikringer skal udbydes i EU-udbud i 2019: 500.000 kroner

- Ansættelse af en 'fastholdelseskonsulent' i HR-afdelingen for at modarbejde stigende sygefravær: 520.000 kroner

- Ledsageordning til blinde og svagtseende borgere over 67 år: 20.000 kroner

- Styrkelse af støtten til pårørende til mennesker med psykiske lidelser eller handicap: 550.000 kroner

- Reduktion af ventetid på besøg af sagsbehandler fra Visitation og Hjælpemidler fra seks til til to måneder: 685.000 kroner

- Affaldskonsulent til øget genanvendelse: 600.000 kroner

- Undgå ventetid på lokalplaner ved at ansætte endnu en byplanlægger: 600.000 kroner

- Stadsarkitektfunktion på deltid: 200.000 kroner - eller på fuldtid: 600.000 kroner

- Fundraiserfunktion: 700.000 kroner

- Projektudvikling på 'Nordic Health Lab' med Nyt Hospital Nordsjælland: 1,2 mio.

- Styrket sagsbehandling på misbrugsområdet kroner: 515.000 kroner

- Opnormering af borgerrådgiverfunktionen pga. stigende antal henvendelser: 350.000 kroner for opnormering til 37 timer pr. uge

- Databeskyttelsesrådgiver: 325.000 kroner

- Lokalrådspulje: 100.000 kroner

- Sikkerhedsrenovering af faldunderlag på legepladser: 500.000 kroner

- Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret: 55.000 kroner

- Udvikling i udgifter på det specialiserede socialområde (fx handicappede, socialt udsatte): 7.497.000 kroner

- Fortsættelse af midler til akutsygeplejen : 1.482.000 kroner

- Opnormering og omlægning af forebyggende hjemmebesøg i ældreplejen: 500.000 kroner

- Opnormering af demenskoordinatorer for hjemmeboende borgere: 500.000 kroner

- Nedbringelse af brug af vikarer i Hjemmeplejen og Sygeplejen: 1,3 mio. kroner

-Tilførelse af budget til Sygeplejen: 2,6 mio. kr.

- Fysioterapeut til Aktiv i din hverdag: 495.000 kr.

- Fjernsyn og borde til Rehabiliteringsafdelingen: 245.000 kr.

- Kapacitetsudvidelser i Væksthusene: 253.000 kr

- Talentudvikling ift. rekruttering af nye dagtilbudsledere : 200.000 kr.

- Forøgelse af udgift pr. barn til landsgennemsnittet: 4.026.000 kr.

- Understøttende skoledrift i lokalsamfund: 2.327.000 kr.

- Svømning i Folkeskolen: 485.000 kroner

- Morgentilbud i HFO for 4.-6. klassetrin: 400.000 kr.

- Juniorbrandkorps: 75.000 kr

- Forøgelse af udgift pr. elev i folkeskolen: 5,5 mio. kr.

- Udvikling af Street-Lab: 200.000 kroner

- Øget driftstilskud Klaverfabrikken øvelokalefællesskab: 100.000 kr.

- Udvidelse af Krone-til-Krone puljen: 100.000 kr.

- Projekter med Copenhagen Phil: 80.000 kr

- Genindførelse af rygestopkurser: 190.000 kr.

- Huslejetilskud til Street Lab: 144.000 kr.

Læs flere ønsker til budgettet på hillerod.dk

Publiceret 24 July 2018 07:00