Frednings-sag på vej:

Gangsti hele vejen rundt om Esrum Sø

Hillerød Kommune er positiv over for ny fredningssag fra naturfredningsforeningen. Forslaget kan give mulighed for at etablere en gang- og cykelsti hele vejen rundt om Esrum Sø

En sammenhængende cykel- og gangsti rundt om Esrum Sø, hvor brugerne kan opleve naturen og landskabet.
Det er ønsket bag en ny fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening rejser for omgivelserne omkring søen, som rækker ind over både Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner.
I Hillerød blev sagen behandlet på byrådsmødet 21. juni, hvor stemningen var overvejende positiv blandt politikerne.
“Ideen er rigtig god. Det fremmer muligheden for at beskytte naturen og for, at vi kan være aktive i naturen,” sagde formand for Miljø- og teknikudvalget Tue Tortzen fra Fælleslisten.
Både han og forvaltningen mente desuden, at det ville være en fordel for kommunen at være med i sagen fra starten, både for at få indflydelse på indholdet af fredningen og støtte lodsejernes interesser:
“Naturfredningsforeningen vil rejse sagen alligevel, uden at vi har nogen indflydelse. Og samlet set kan forslaget sikre arternes vilkår, trække flere turister til - og det giver flere arbejdspladser og penge til byen,” sagde Tue Tortzen på mødet.
Hillerød kommune vil være medrejser af fredningssagen for omgivelserne omkring Esrum Sø. Sagen forventes at komme for Fredningsnævnet i efteråret 2017. Inden da vil naturfredningsforeningen indkalde til et borgermøde. 54 hektar af arealet ligger i Hillerød Kommune syd for Esrum Sø ved Stenholtsvang.
Forslaget er endnu ikke konkret omkring, hvor der eventuelt skal ekspriorieres private grunde, hvis det gennemføres. Men en 90 meter lang, ny sti ved Bramaholm skov - den skal forbinde sti i Hillerød Kommune med sti i Fredensborg Kommune - og en trampesti ved Stenholtsvej kan komme på tale.

Nej fra LA og Nye Borgerlige

Usikkerheden omkring ekspropriationerne fik både Liberal Alliance og Nye Borgerlige til at stemme imod indstillingen.
“Risikoen for, at det her bliver gennemført, er højere ved, at kommunen er medforslagsstiller. Jeg ønsker ikke, at Hillerød Kommune skal være del af forslaget. Jeg har ikke fået svar på, hvad konsekvenserne er for de enkelte lodsejere og deres private ejendomsret. Derfor kan jeg ikke støtte forslaget,” sagde Marco Oehlenschläger (Liberal Alliance), som også pegede på, at der er omkostninger for kommunen ved fredningen.
“Det kan godt være, naturfredningsforeningen rejser sagen alligevel, men de får måske sværere ved at gøre det, hvis vi ikke er med. Når vi ikke har noget mere konkret viden om, hvor meget der skal eksproprieres, er det svært at sige ja tak,” sagde Kim Hendry (Nye Borgerlige).

Esrum Sø i Nordsjælland.

Esrum Sø i Nordsjælland.

Udelukkende positive ting

SF's Rikke Macholm var dog positiv:
“Man kan jo læse, hvad formålet er: En cykel- og gangsti rundt om søen og bedre muligheder for at pleje de lokale interesser. Det er jo udelukkende positive ting - så vi siger ja tak”.
Tue Tortzen nævnte, at der også var protester mod at lave stien rundt om Frederiksborg Slotssø for omkring 20 år siden:
“Da vi gik i gang med at lave søstien, var der mægtige protester, og nogle mente, det var forkert at bruge penge på det. Men der er vist ingen, der er modstandere af søstien i dag. For det giver god mening at kunne komme hele vejen rundt om en sø, og jeg er sikker på, det bliver en kæmpe succes”, sagde han.
Sagen behandles sideløbende i Helsingør, Gribskov og Fredensborg Kommuner. Helsingør har sagt nej, mens Gribskov og Fredensborg kommuner først behandler sagen efter sommerferien.

Fredning af Esrum Søs omgivelser:
Formålet er bl.a. at bevare og forbedre det åbne landskab, de landskabelige-, natur – og kulturhistoriske værdier og sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som området er udpeget for.
En sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de sidste 30 år. Frederiksborg Amt besluttede i 2006 at ekspropriere arealer til en rekreativ cykel- og gangsti rundt om søen. Men ekspropriationen til søstien blev imidlertid kendt ugyldig af Vejdirektoratet på grund af en teknisk fejl. Projektet blev derfor sat i stå. Ved amtets nedlæggelse i 2007 overtog Naturstyrelsen projektet. Efter at Naturstyrelsen havde sørget for anlæggelse af stierne, skulle kommunerne rundt om søen overtage driften af stierne. I 2011 skrev Naturstyrelsen Nordsjælland til kommunerne omkring Esrum Sø og Arresø, at de ikke ville arbejde videre med stiprojekterne omkring søerne. De ønskede derfor at overdrage opgaven og anlægsomkostningerne på de private arealer til kommunerne. De fem daværende borgmestre takkede nej til at overtage opgaven med den begrundelse, at kommunerne ikke havde bedre økonomi eller flere ressourcer end staten til at løfte opgaven. DNs foreslåede stiforløb i fredningsforslaget tager udgangspunkt i amtets oprindelige stiprojekt. Konsekvensen kan være, at kommunen pålægges at finansiere anlæg af stier i stedet for staten.
I Kommuneplanen i Hillerød er stien rundt om Esrum Sø markeret som fremtidig rekreativ sti.

Publiceret 10 July 2017 10:30

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV