Er raget uklar med naboerne:

Fælleshegn eller eget hegn?

Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye nabo omkring hegnet mellem vores ejendomme.
Vi har forsøgt at rette henvendelse til vores nye nabo med henblik på at indgå aftale med naboen omkring hækkens fremtidige vedligeholdelse, da vi er meget generet af hækkens manglende vedligeholdelse.
Naboen gør gældende, at hækken er hans eget hegn, og at vedligeholdelsespligten påhviler ham, samt at vi ikke skal blande os i hækkens vedligeholdelse.
Vi har efterfølgende konstateret, at det er korrekt, at hegnet er naboens eget hegn, da det er opsat på naboens egen grund.
Er det korrekt, at vi ikke har/kan få nogen indflydelse på hækkens udseende?

Svar:
Hegnsloven berører stort set alle grundejere i Danmark, og det kan til tider være nødvendigt at bringe den i anvendelse, hvis man ikke kan blive enige med sin nabo om hegnet mellem grundene.
Hegnsloven omfatter hegn, der står i ejendomsskellet eller i kortere afstand langs ejendomsskel, dvs. både fælleshegn og egne hegn.
Afgørende for forskellen mellem fælleshegn og egne hegn er ejerforholdet. Fælleshegn er et fællesanliggende mellem grundejerne. Fælleshegn er hegn, som er opsat af grundejerne i fællesskab eller efter fælles aftale, mellem deres ejendomme i skellinien. Egne hegn er hegn, som er opsat på egen grund i en afstand på op til 1,75 meter fra skellinien, og betalt af grundejeren selv.
Som udgangspunkt kan en grundejer selv træffe bestemmelse vedr. opsætning og udformning af eget hegn.
Ejerens dispositionsret begrænses dog i et vist omfang af hensynet til naboejendommen, idet naboen til et eget hegn har en vis ret til at gøre indsigelser med hegnet, evt. kræve det nedkappet.
Egne hegn må som udgangspunkt således ikke påføre naboen større ulempe end fælleshegn.
Egne hegn må (således) ikke havde større højde end fælleshegnet med et tillæg svarende til afstanden fra skellinien til hegnet.
Ulempebestemmelsen betyder i øvrigt, at Hegnslovens regler om fælleshegns karakter og højde til dels er anvendelige ved opsætning af eget hegn.
Reglen betyder, at der skal foretages en konkret vurdering af de gener, som opsætning af et eget hegn påfører jer. I denne vurdering skal indgå, om hegnet beskytter mod fredskrænkelser, om hegnet i unødigt omfang, spærrer for lys og luft eller udsigt eller på uheldig måde ændrer landskabsbilledet, og om hegnet, når der ikke findes et eksisterende fælleshegn, danner en tiltalende ramme om ejendommen.
Vedligeholdelse af egne hegn påhviler hegnets ejer, og naboen til et eget hegn har ikke nogen positive forpligtelser over for hegnet
Egne hegn, der påfører naboen større ulempe, end hegnsynet måtte finde rimeligt, kan en nabo kræve ombyttet eller ændret.
Af hensyn til det fremtidige naboskab vil jeg anbefale jer på at forsøge at indgå i dialog med naboen med henblik på at forsøge at finde en fornuftig løsning for alle parter.
Såfremt det ikke måtte være muligt at nå frem til en løsning, kan jeg være behjælpelig med at indbringe sagen for Hegnsynet og om nødvendigt for domstolene
Malin Lundø Brun
Advokathuset Nordsjælland

Publiceret 22 January 2017 05:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV