"Der er flere problematikker med haveaffaldsordningen, og flere årsager til, at det er besluttet, at den skal nedlægges," skriver forsyningsformand Klaus Markussen i et svar på de mange læserindlæg om nedlæggelsen. Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT: Baggrund for nedlæggelse af haveaffaldsordningen

Af Klaus Markussen, bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Frederiksværksgade 51, 3400 Hillerød

Der har den seneste tid været en del indlæg, som alle har det til fælles, at man er ked af at haveaffaldsordningen nedlægges. De øgede krav til sortering af husholdningsaffald sætter øgede krav til indsamlingsordninger. Derfor er der sat fokus på implementering af nye ordninger og effektivisering af eksisterende ordninger for, at vi kan nå det mål, der er sat for Danmark og resten af EU på 50 % genanvendelse af vores husholdningsaffald i 2022. Genanvendelsesmålet for husholdningsaffald forventes at stige efter 2022.

Der er flere problematikker med haveaffaldsordningen, og flere årsager til, at det er besluttet, at den skal nedlægges. Selvom ordningen fra et kundeperspektiv har været en stor hjælp, har den fra et driftsmæssigt perspektiv ikke fungeret optimalt. Som ordningen er nu, bliver haveaffaldet hentet med grab. Det medfører ødelæggelser af underlaget flere steder (græs, fortov mm), hvilket har resulteret i, at vognmanden ikke længere vil grabbe helt i bund. Derfor efterlades der ofte en mængde jord, blade mm.

Desuden kan der ikke afhentes haveaffald, hvis det er placeret under el-ledninger, hvilket har givet udfordringer for flere borgere og samtidig fylder haveaffaldet meget, når det lægges ud på fortovet og mindre dele blæser nemt rundt, til gene for både gående og kørende trafik.

I forhold til at haveaffaldsordningen betales af alle borgere i Hillerød Kommune over grundgebyret, er det en mindre andel, der benytter ordningen

I forhold til at haveaffaldsordningen betales af alle borgere i Hillerød Kommune over grundgebyret, er det en mindre andel, der benytter ordningen. Dog er jeg klar over, at de få, der benytter ordningen, til gengæld benytter den meget. Prisen for den nuværende ordning er desuden ikke længere retvisende i forhold til de driftsomkostninger, der er forbundet med at drifte ordningen. Det forventedes derfor, at ordningen ville blive væsentlig dyrere i fremtiden.

Da haveaffaldsordningen kun benyttes af en mindre andel af kommunens boliger, og da der er gode muligheder for at aflevere haveaffald på genbrugsstationen, besluttede bestyrelsen i Hillerød Forsyning at nedlægge den. I stedet fokuseres der på nye ordninger, der giver en god service i forhold til, at alle bolig- og grundejere i kommunen er forpligtiget til at udsortere husholdningsaffaldet i forskellige fraktioner (mad- og restaffald, papir, pap er vi i gang med og plast, metal, glas og farligt affald er kommende fraktioner).

Da haveaffaldsordningen kun benyttes af en mindre andel af kommunens boliger, og da der er gode muligheder for at aflevere haveaffald på genbrugsstationen, besluttede bestyrelsen i Hillerød Forsyning at nedlægge den

Nedlæggelsen af haveaffaldsordningen er derfor et led i justeringen af affaldsområdet på baggrund af den udvikling, der sker lige nu i retning af mere udsortering af vores husholdningsaffald.

Publiceret 01 October 2018 08:34