DEBAT:

Nordisk Perlite overholder støjgrænserne

Niels Knudsen, adm. direktør, Nordisk Perlite ApS. Nordisk Perlite (NP) har nu dokumenteret overholdelse af støjvilkårene i miljølovgivningen, og vil derfor fortsætte produktionen i aftentimerne. NP har på baggrund af en støjanalyse iværksat alternative støjreducerende tiltag, som allerede her i marts måned er blevet gennemført. Støjpåvirkningen er nu fortsat under støjgrænsen også ved aftenproduktion, jf. den akkrediterede støjmåling fra Tornhøj Måleteknik fra marts 2018. Der er således intet sagligt juridisk grundlag i miljøbeskyttelsesloven for gennemførelsen af det varslede påbud fra Hillerød Kommune om forbud mod aftenproduktion, jf. oplysninger der nu er tilsendt kommunen fra advokatfirmaet BECH-BRUUN, som er rådgiver for NP. Støjmålingen udført for Hillerød Kommune i januar 2018 er ikke repræsentativ for aften- og natproduktion, idet der ved en fejl var startet en vibrator, som aldrig anvendes på aftenhold, men kun i dagtimerne og kun nogle få gange om måneden. Hillerød Kommune har på trods af disse oplysninger ikke gennemført supplerende målinger, som kunne afdække støjniveauet ved normal aftenproduktion fra NP. Siden juni 2017 har beboerne haft mulighed for på kommunens regning, at rekvirere en støjmåler-virksomhed til at rykke ud og foretage støjmåling, når beboerne måtte opleve støjgener. Det gav anledning til gennemførelse af en enkelt støjmåling efter mere end 6 måneder, hvor støjgenerne i øvrigt skyldes ovennævnte fejl med brug af vibratorsigten. Der er således ingen overskridelse af støjgrænserne ved normal produktion fra NP. Beboerne har åbenbart ikke oplevet støjgener fra NP i mere end et halvt år. I 2016/2017 fremsatte beboer-repræsentanter klager over lavfrekvent støj fra NP. Herefter blev der i januar 2017 gennemført en akkrediteret måling, som viste at støjniveauet for lavfrekvent støj kun var på 1/3 af støjgrænsen. Endvidere er der i kommunens sagsakter andre støjklager i omhandlende tidsrum, f.eks. om natten, hvor produktionen og maskinerne har været stoppet. Der må således være andre støjkilder i området. Ved en nærmere analyse og sammenligning mellem Deltas måling for Hillerød Kommune i januar og Tornhøjs målinger synes der at være en forskel, som indikerer, at der er en anden støjkilde end NP. Der blev således observeret en kølekompressor i drift på en parkeret lastbil på pladsen på Hammersholt Erhvervspark, da Tornhøj skulle foretage støjmåling om aftenen 14. marts 2018. NP ønsker et godt naboskab og konstruktivt samarbejde med Hillerød Kommune. Vi anbefaler derfor, at der gennemføres støjmålinger som kan afdække andre støjkilder i området end NP.

Publiceret 26 April 2018 15:00

SENESTE TV